История на АББ
Политическите събития в България през 1989 година дадоха старта на дълбоки промени във всички сфери на обществения живот, включително икономиката на страната и земеделието като един от важните й сектори. В следствие на непоследователна секторна политика земеделието изпадна в тежка криза. Ликвидацията на голяма част от биволофермите, закриването на станцията за биволски бици, унищожаването на стотици хиляди дози елитен семенен материал доведе до загуба на производствен ресурс, без да се постигне каквото и да било по отношение преструктурирането на сектора, като по този начин само задълбочи кризата.
Брой на биволите в България през периода 1985 - 1999 година
Години Общ
брой
биволи
в
т.ч.
биволици
Обществени ферми Лични стопанства
Общо в т.ч.
биволици
Общо в т.ч.
биволици
1985 година3273615950929939872343711963
1987 година263321290193674186169658715
1989 година234871080594284076140596729
1991 година255171308482603245172579839
1993 година2210912574456918361754010738
1995 година1366665501885765117815785
1997 година105536515
1999 година92775880
Източници:
- Централно статистическо управление към Министерски съвет: Статистически годишник на НРБ за 1988г.
- Национален Статистически Институт: Статистически годишници на Република България за 1991 - 1997г.
- Министерство на земеделието: Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието за 1998 - 1999г.
зооинж. Михаил Иванов БагряновВ тези условия възникна идеята за обединяване на всички, свързани по някакъв начин с биволовъдството в България. Тази идея получи широка обществена подкрепа в цялата страна и бе сформиран 16-членен Инициативен комитет в състав:
♦ зооинж. Михаил Багрянов - Председател на съвета на директорите на "Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен
♦ "Ангора" АД гр.София - собственик на биволовъдната ферма в с. Яворец, обл. Габрово
♦ ст.н.с. Іст. д-р Алеко Алексиев - Институт по биволовъдство - гр. Шумен
♦ д-р Георги Златанов - собственик на биволовъдна ферма в с. Лешниково, обл. Хасково
♦ Георги Стоев - собственик на биволовъдна ферма в с. Веселие, обл. Бургас
♦ Гюнай Хюсмен - кмет на гр. Исперих, обл. Разград
♦ Димчо Димов - собственик на биволовъдна ферма в с. Диня, обл. Стара Загора
♦ д-р Иван Кръстев - собственик на биволовъдна ферма в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен
♦ проф. д-р Любомир Кънчев - декан на факултетът по ветеринарна медицина към Лесотехнически университет - гр. София
♦ ст.н.с. IIст. д-р Марина Цанкова - Институт по биволовъдство - гр. Шумен
♦ д-р Михаил Кръстев - собственик на биволовъдна ферма в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен
♦ Стефан Аврамов - президент на "Булвен-ТМ" ООД - гр. София
♦ ст.н.с. Iст. дсн Стефан Бойковски - директор на Института по биволовъдство - гр. Шумен
♦ Стойко Стойков - биволовъд от гр. Стара Загора
♦ Тенчо Тенев - собственик на биволовъдна ферма в с. Тополяне, обл. Стара Загора
♦ ст.н.с. Iст. дсн Цонка Пеева - Институт по биволовъдство - гр. Шумен
Инициативният комитет насрочи Учредително събрание на което присъстваха над 80 биволовъди, научни сътрудници, специалисти и съмишленици. Така в деня на биволовъда "Караманов ден" на 15 януари 1999 година в бившия Институт по биволовъдство в град Шумен бе създадена "Асоциация на биволовъдите в България" (АББ), като се утвърди нейния устав и бяха избрани ръководни органи.
Управлението на АББ се осъществява от: Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС). За председател на Общото събрание беше избран зооинж. Михаил Багрянов. Избраният Управителният съвет се състоеше от 13 члена: Алеко Иванов Алексиев, Бонка Аврамова Георгиева, Георги Иванов Георгиев, Димчо Петров Терзиев, Иван Стефанов Иванов, Калин Димов Трандафилов, Мария Василева Степанчева, Михаил Иванов Багрянов, Севдалин Георгиев Атанасов, Стефан Георгиев Бойковски, Стоян Желязков Стоянов, Цветан Димитров Цочев и Цонка Пеева Николова.
   От началото на 2005 година броят на членовете на Управителеният съвет на АББ е намален на 11.
   Част от членовете на УС на АББ на 11.06.2008г. в гр. Севлиево учредиха втора биволовъдна асоциация, което наложи повторно редукциране на броят на членовете на Управителеният съвет на АББ - този път на 7.
ст.н.с.Iст. д-р Алеко Иванов АлексиевУчредително събрание избра за председател на АББ ст.н.с. Іст. д-р Алеко Алексиев, който е един от най-изтъкнатите специалисти по генетика и селекция на биволите в България. Специализирал е в престижни световни центрове по генетика. Инициатор и главен организатор е на изграждането на първият в страната (и на Балканският полуостров) център по биотехнология в биволовъдството, където екип от американски и български учени извършват успешни трансплантации на ембриони при биволите и там се получават първите приплоди.
   Алеко Алексиев е основният автор на специална развъдна програма и ръководител на научния колектив, създал породата "Българска Мурра". Участвал е и в разработването на развъдни програми за усъвършенстването на биволските популации в Иран, Венецуела, Азербайджан, Виетнам и други страни. Благодарение на неговите лидерски способности и организационни умения бяха създадени "Асоциацията по биволовъдство в Азербайджан" и "Германски съюз по биволовъдство".
   Всичко това е основание още при учередяването през 1985 година на Международната федерация по биволовъдство (IBF, International Buffalo Federation) проф. Алексиев да бъде избран за член на Постоянният комитет, както и за изпълнителен директор и представител за Европа.
   Алеко Алексиев е автор на много научни трудове в областта на генетиката и селекцията на биволите. Автор и съавтор е на учебници, монографии и книги, в които са разглеждат проблеми на развъждането и отглеждането на тези животни.
Разрешение за извършване на развъдна дейност с биволи от породата Българска МурраПървото Разрешение да извършва дейности по селекция и репродукция на биволи от породата "Българска Мурра" АББ получава на 5 март 2001 година, подписано от тогавашният Министър на земеделието и горите - Венцислав Върбанов.
След смъртта на проф. Алексиев от 15.01.2003 година за председател на АББ бе избран ст.н.с. IIст. д-р Светослав Колев. Две години по-късно, на 15.01.2005 година за председател на АББ беше избрана ст.н.с. IIст. д-р Марина Цанкова.
Поради възникнали през 2011 година затруднения от административен характер във връзка с подновяването на разрешението за извършване на развъдна дейност на АББ, се наложи нейното преобразуване. На 23 март 2011 година в зала "Тича" на гранд хотел "Шумен" беше учередена "Асоциация на българските биволовъди". Новосъздадената АББ става универсален правоприемник на съществуващата до този момент "Асоциация на биволовъдите в България" - приема цялото нейно имущество, както и всички нейни дейности, права и задължения. "Асоциация на биволовъдите в България" е заличена от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерство на правосъдието на 27.04.2012 година.
За председател на Общото събрание на Асоциацията на българските биволовъди беше избран проф. дсн Стефан Бойковски, а от 15.01.2020г. председател на ОС е зооинж. Мария Степанчева.
   На Учредителното събрание беше решено броят на членовете на УС на Асоциацията на българските биволовъди да бъде 7 души.
   За председател на Асоциацията на българските биволовъди беше избрана доц. д-р Марина Цанкова.
АББ е включена в "Списък на официално признатите органи, поддържащи или съставящи родословни книги за едър рогат добитък, в съответствие с член 1, буква б) от Директива 77/504/ЕИО".