Дейност на АББ
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

   Асоциацията разполага със софтуерен продукт за съхраняване и обработка на бази-данни: електронни инвентарна и родословна книга; електронни регистри на биците, на зоотехническите сертификати, на договорите за секекционно-племенна работа, на удостоверенията и протоколите за брак.

   Представители на АББ участват в Косултативния съвет по животновъдство към Министъра на земеделието, Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството, различни тематични работни групи, комисии и други консултативни органи.

   Асоциацията посредтством писмени становища, мнения и предложения до съответните компетентни държавни органи реагира на всяко предложение за изменение в законовите и подзаконовите нормативни актове, касаещо биволовъдството.

   Съобразно компетенциите които притежава, АББ съдейства активно на своите членове за своевременното разрешаване на възникнали спорове и казуси между тях и раличните национални и регионални държавни учреждения на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; банкови и небанкови финансови институции; търговски дружества и други.

   Асоциацията организира или участва в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, презентации, работни срещи, изложения и др. Също така организира или участва в провеждането на специализирано обучение на фермери във връзка с кандидатстване по различните интервенции за подпомагане на земеделските стопани.СЕЛЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

   Контрол на млечната продуктивност на биволиците се извършва през целия им живот. Млечната продуктивност се определя в килограми, като млечната проба се взема от селекционер на АББ: чрез две контролни доения (вечер и сутрин) за 24 часа веднъж в месеца (т.нар. А4-метод) или чрез едно контролно доене (вечер или сутрин) веднъж в месеца (т.нар. АТ4-метод).
   Основните показатели, които се включват в контрола на млечната продуктивност са: лактационни дни, дневна млечност, млечност за пълен лактационен период (лактационна млечност), млечна продуктивност за нормална лактация (с продължителност от 210 до 305 дни), годишна лактационна млечност, средна млечност за лактацията.
   При анализът на млякото се определят няколко компонента: процент мастни вещества (задължително), процент протеин (задължително), СБО, точка на замръзване, проводимост, плътност.

   Контролираните репродуктивни признаци за всяка лактация са: възраст на първо заплождане, възраст на първо омалачване, калвинг интервал, сухостоен период, сервис период, репродуктивна ефективност.

   Определяне на развъдната стойност на животните за разплод, която представлява тяхната индивидуална оценка по отделни признаци. При изчисляване на развъдната стойност се използват статистически методи, приети от ICAR (International Committee for Animal Recording).

   За оценка на биволите по тип и телосложение се използва разработената от АББ система за бална оценка на различните категории животни, включваща четири основни групи от признаци: общо телосложение, млечен характер, капацитет на тялото и виме.СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Брой на животните под селекционен контрол на АББ за периода 2017 - 2023 година.
Брой на животните под селекционен контрол на Асоциацията на българските биволовъди за периода от 2017 година до 2023 година
Брой на контролираните от АББ биволоферми и тяхното разпределение за периода 2017 - 2023 година.
Брой на контролираните от Асоциацията на българските биволовъди биволоферми и тяхното разпределение за периода от 2017 година до 2023 година
Капацитет на контролираните от АББ биволоферми за периода 2017 - 2023 година.
Капацитет на контролираните от Асоциацията на българските биволовъди биволоферми за периода от 2017 година до 2023 година