Устав на АББ
ГЛАВА І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1."Асоциацията на биволовъдите в България", наричана по-нататък в Устава “АББ” е независима, доброволна, демократична и неполитическа организация на съмишленици за осъществяване на дейност в обществена полза /изм.- реш. на ОС от 15.01.2008г. на осн. ДВ №51/ 26.06.2007г. – З-н за изм. и доп. на Закон за Животновъдството/, която се създава за неопределен срок.
Чл. 2. Асоциацията е юридическо лице със собствена банкова сметка, печат, емблема, която се учредява като нестопанска организация с идеална цел.
Чл. 3. АББ обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително такива със стопанска дейност, други стопански субекти, а също и съмишленици, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на биволовъдството в България.
Чл. 4. Асоциацията осъществява своята дейност на територията на Република България на основата на настоящия устав и действащите в страната нормативни актове.
Чл. 5. Асоциацията осъществява тясно взаимодействие с Министерството на земеделието и продоволствието, НССРЖ и други държавни органи и сътрудничи с всички други организации в България, които имат сходни цели и задачи.
Чл. 6. Асоциацията се създава по подобие и със сходни цели и задачи на други национални и чуждестранни асоциации по биволовъдство, членуващи в Международната федерация по биволовъдство.
Чл. 7. АББ членува в Международната Федерация по биволовъдство и сътрудничи с други чуждестранни асоциации и институции по биволовъдство, сродни фирми, организации и лица и международни организации.
Чл. 8. Седалищетто на "Асоциация на биволовъдите в България" е в гр.Шумен.ГЛАВА ІІ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 9. Целите на АББ са:
9. 1. /изм.- реш. На ОС от 15.01.2008г./ Да подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на биволовъдите за създаване на условия за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на биволи в страната и увеличаване на техния брой;
9. 2. Да допринася за повишаването на генетичния потенциал на българската национална популация от биволи;
9. 3. Да съдейства за създаване на условия за материално стимулиране за отглеждането на биволи, чрез осигуряване на оптимални изкупни цени на биволовъдната продукция и нейната реализация на вътрешните и външни пазари под формата на генетичен материал /дълбоко замразена семенна течност и разплодни биволи/ и деликатесни биволски млечни и месни продукти;
Чл.10. /изм. и доп.- реш. На ОС от 15.01.2008г./ За изпълнение на поставените цели, АББ, като развъдна асоциация решава следните основни задачи:
10.1. Представлява биволовъди и защитава интересите им пред всички органи и институции;
10.2. Координира дейноста на всички заинтересовани институции, фирми, акционерни дружества, фермери и др. за реализиране целите и задачите на АББ;
10.3. Съдейства за внедряването на нови технологии и съвременните достижения на научно-техническия прогрес в областта на биволовъдството;
чл.11. АББ постига целите и задачите си като:
11.1. Използва различни форми за активно обучение за повишаване на квалификацията и оказва консултантска помощ;
11.2. Издава и разпространява собствен печатен орган и други рекламни материали по биволовъдство;
11. 3. Организира национални и регионални изложби, научни сесии, симпозиуми и други мероприятия по биволовъдство;
11. 4. В тясно взаймодействие с НССРЖ, Института по Биволовъдство и други заитересовани юридически и физически лица АББ провежда развъдна политика за генетическото подобрение на националната популация от биволи, като:
11. 4.1. Съдейства за създаването на Станция за биволски бици, която в изпълнение на целите и задачите на АББ, да осигурява производството на висококачествена дълбоко замразена биволска семенна течност за нуждите на българското биволовъдство и експорт.
11. 4.2. Съвместно със специализираните звена на НССРЖ да формира нова “Активна развъдна единица” на националната популация, в рамките на която да се организира селекция на биволиците-бикопроизводителки, собствено производство на елитни биволски бици, изкуствено осеменяване и провеждането на съвременни селекционни мероприятия;
11.5. Съдейства за организиране на производството и пазарната реализация у нас и в чужбина на произвежданата висококачествена биволовъдна продукция под формата на генетичен материал /дълбоко замразена семенна течност и разплодни животни/ и деликатесни биволски млечни и месни продукти.
11.6. АББ сключва договори за сътрудничество с наши и чугдестранни Национални Асоциации и институции, организации, фирми и физически лица за разработване на проблеми и съвместна дейност в областта на биволовъдството.|
11.7. АББ обединява интересите на биволовъдите в страната и съдейства за осъществяване на съвместни дейности и решаване на общи задачи или сама организира такива. За целите се сформират съответни парични фондове.
Чл.12. АББ управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.ГЛАВА ІІІ
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Чл. 13. Асоциацията има свой бюджет, собствена счетоводна дейност и може да разкрива банкови сметки в лева и във валута.
Чл. 14. Имуществото на асоциацията се състои от движими и недвижими имоти, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.
Чл. 15. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало се смята датата на вписването на АББ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменски окръжен съд.
Чл. 16. Бюджетът на АББ се формира от встъпителни вноски, членски внос, постъпления от физически и юридически лица, извършили пазарна реализация на продукция от биволовъдството, държавни субсидии, помощи, дарения, спонсорство, завещания, лихви, консултанска и рекламнадейност и други парични постъпления.
Чл. 17. /изм. Реш. На ОС от 15.01.2008г./ Бюджетът на Асоциацията се утвърждава от УС. С изразходването на паричните средства се разпорежда Председателят на УС, който депозира в съответната банка спесимен по съответния ред. Той дава отчет пред УС, който утвърждава направените разходи. При отсъствието на Председателя УС може да упълномощи зам.председателя на АББ за разпоредител на паричните средства. Асоциацията има право да участва в търговски дружества, както и да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност по този Устав, като използва приходите за постигане на определените в Устава цели.
Чл. 18. По решение на УС, одобрено от ОС, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута, за финансиране на определени дейности и мероприятия за осъществяване на целите и задачите на АББ за развитието на бивиловъдството в страната.
Чл. 19. АББ отговаря за поетите задължения с имуществото си.ГЛАВА ІV
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.20. Участието в АББ е доброволно. Членове на АББ могат да бъдат всички български и чуждестранни лица, които приемат и спазват устава, плащат редовно членския си внос и допринасят за развитието на биволовъдството в България, като:
20. 1. физически лица - стопани, отглеждащи биволи, специалисти, научни работници, любители- биволовъди, чуждестранни граждани и др.;
20.2. Юридически лица - български и чуждестранни асоциации и институции, организации, научни институти, биволовъдни дружества, търговски дружества /ЕООД и ООД/ и др.; Юридическите лица- членове могат да членуват и в други сдружения със сходни цели и задачи, при положение, че тези цели и задачи не противоречат на целите и задачите на АББ.
20. 3. Почетни членове - удостояват се български и чуждестранни лица, които със своите познания, опит и действия имат заслуги за развитието на биволовъдството в България. Те получават почетни грамоти за членство в АББ, не заплащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание.
Чл.21. Учредители на АББ са физически и юридически лица, които на доброволен принцип се договарят за създаването на Асоциация, която да обедини усилията на всички заинтересовани лица за развитието на биволовъдството в България.
21. 1.Учредители на АББ са лицата, подписали Учредителния протокол и Устава при приемането му;
Чл.22. Приемане на членове на АББ.
22.1. Учредителите, подписали учредителния протокол и Устава, стават автоматично членове на Асоциацията;
22.2. Нови членове на АББ се приемат като подават молба до УС, в която заявяват, че приемат устава и ще плащат редовно членския си внос;
22.3. Всеки член на АББ получава членска книжка или друг официален документ, удостоверяващ членството му, които се подписват от Председателя на АББ.
Чл. 23. Всеки член на Асоциацията има право:
23.1. Да участва в Общото събрание;
23.2. Да предлага и участва в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на АББ във всички структурни нива;
23.3. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на АББ;
23.4./ изм.и доп.- реш. на ОС от 15.01.2008г./ Да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност от страна на АББ, да ползва имуществото на АББ само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива възложени с решение на неговите управителни органи, да се ползва от резултатите от дейността на АББ съгласно условията на устава;
23.5. Да участва във всички национални, регионални и международни прояви в областта на биволовъдството.
23.6. Други права, съгласно изискванията на Устава.
23.7. /отм.- реш. на ОС от 15.01.2008г./
Чл. 24. Всеки член на АББ е длъжен:
24.1. Да спазва устава на АББ и да изъплнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
24.2. Да участва активно при реализиране на целите и задачите на АББ;
24.3. Да не предприема действия, които биха навредили на интересите на АББ, уронили авторитета й и които противоречат на законите;
24.4. Да внесе встъпителна вноска при приемането му в АББ и да плаща редовно членския си внос до края на месец февруари. Размерът на встъпителния внос е доброволен. Годишният членски внос се определя първоначално от Учредителното събрание на АББ, а след това от УС.
Чл. 25. Членството в АББ се прекратява:
25. 1. Доброволно с писмено едномесечно предизвестие до Управителния съвет;
25. 2. С прекратяване на дейността на юридическото лице;
25. 3. При смърт на физическото лице;
25. 4. При изключване. Осъществява се с решение на УС, когато членът не спазва устава, нарушава принципите на професионалната етика, законите на страната, продажба на фалшифицирана прдукция и предоставяне на неверни данни за нея, не спазва договорите, извършва действие, противоречащо на интересите и целите на АББ, не плаща членския си внос и други нарушения;
Прекратяващият членството си е длъжен да уреди всичките си задължения /финансови и други/ по отношение на АББ, поети до момента на напускането.ГЛАВА ІV
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 26. Управлението на АББ се осъществява от: Общо събрание /ОС/, Управителен съвет /УС/ и Контролен съвет /КС/.
Чл. 27. АББ може да създава и др.структури за постигане насвоите цели и задачи.
Чл.28. Общо събрание:
28. 1. Общото събрание е върховен орган за управление на АББ. В неговия състав се включват физически и юридически лица, действителни членове на АББ;
28. 2. Общото събрание се ръководи от Председател, който се избира за срок от 3 /три/ години и по право е член на Управителния съвет на АББ. Изборът му се извършва от Учредителното или Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство;
28. 3. Правомощията на Общото събрание са:
- приема, изменя и допълва устава;
- определя основните направления и насоки за дейността на АББ;
- определя броя и избира с явно гласуване членовете на Управителния съвет и Контролния съвет за срок от три години. За същия период избира с явно гласуване Председателя на АББ и Председателя на КС на АББ. Освобождава същите;
- по предложение на УС утвърждава новите действащи членове на УС;
- взема решения за други въпроси, свързани с насоките на дейността на АББ. 28. 4. Общото събрание се свиква от УС най-малко веднъж годишно с писмена покана, изпратена до всичките му членове, не по-съсно от 10 /десет/ дни преди датата на събранието. В поканата, се посочва дневния ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Дневният ред се утвърждава от УС.
28.5. Общото събрание е законно, ако на него присъстват минимум 30 от членовете на АББ. Ако в определения час не се явят нужния брой членове, то се отлага с един час при същия дневен ред и се смята за законно, независимо от броя на пресъстващите членове.
28. 6. Всеки член има право на един глас.
28. 7. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове с явно гласуване. Решенията за изменение на устава или за прекратяване дейността на АББ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
28. 8. По въпроси, които не са предварително включени в дневния ред не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняването на членове на Управителния Съвет и Контролния съвет и избирането на нови членове вместо тях.
28.9. Извънредно Общо събрание може да се свика по искане на Управителния съвет или по инициатива на 1/10 от членовете на АББ, придружено със списък и подписи на подкрепящите го.
28.10. За заседанията на ОС се води протокол, в който се отразяват всички разисквания, решения и резултати от гласуването. Протоколът се подписва от Председателя на ОС и секретар - протоколчика.
Чл. 29. Управителен съвет:
29. 1. Управителният съвет е изпълнителен орган на АББ, който организира изпълнението на решенията на ОС и ръководи дейността му в периода между заседанията на ОС;
29.2. По предложение на Председателя, УС избира негов зам.председател и 1 или 2 секретари на АББ и състав на “Оперативен съвет”. В отсъствието на Председателя неговите функции се поемат от Зам председателя. Председателят и Зам.председателят представляват АББ пред трети лица, като представителството е заедно или поотделно.
29.3. Редовните заседания на УС се свикват от Председателя на АББ /който е негов Председател/ най - малко един път на тримесечие. Извънредни заседания могат да се провеждат по искане на Председателя на УС, на някои от членовете на УС, на Председателя на ОС и на Председателя на Контролния съвет.
29.4. Заседанията се ръководят от Председателя на УС или от Зам.председателя и се провеждат в присъствието на не по - малко от половината от членовете му.
29.5. Управителният съвет има следните правомощия:
- Ръководи оперативната дейност на АББ;
- Приема бюджета и утвърждава щата на АББ;
- Приема членове и изработва планове и програми за работата на АББ;
- Определя размера на встъпителния и редовен членски внос и определя начина на неговото събиране и отчитане;
- Определя размера на щатния персонал и възнагражденията;
- Утвърждава направените парични разходи;
- - Разпределя държавните субсидии, постъпилите парични средства от различнит източници, като извършва разпоредителни действия със средствата на АББ и решава всички останали финансови въпроси;
29.6. Взема решения за членство на АББ в наши и чуждестранни съюзи и организации;
29.7. взема решения за сключване на договори за сътрудничество съгласно чл.11.6. от настоящия устав;
29.8. Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с право но глас. Управителният съвет може да регламентира вземането на решения по друг ред.
29.9. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено след съгласуване между членовете си, като в последствие протоколът с взетите решения трябва да бъде подписан от членовете му.
Чл. 30. Председателят на Управителния съвет:
- отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на АББ;
- подписва всички документи, договори за сътрудничество у нас и в чужбина и всички останали актове на АББ;
- председателства “Оперативния съвет”, който осъществява оперативната дейност на АББ между заседанията на Управителния съвет;
- назначава щатния персонал за извършване и подпомагане на оперативната дейност и определя възнаграждението му след съгласуване с Управителния съвет;
- разпоредител е на паричните средства на АББ съгласно чл.17 от устава, като дава отчет пред УС, който утвърждава направените разходи;
- представлява АББ пред държавните органи, стопанските и обществените организации и в чужбина;
- изпълнява всички други функции, произтичащи от устава и определените от УС на АББ.
30.1. Председателят или Зам.председателят /поединично или заедно/ представляват АББ пред съдебните инстанции при юридически, имуществени и др.спорове. Те организират и контролират изпълнението на решенията на ОС и Управителния съвет на АББ.
30.2. Председателят и ръководеният от него “Оперативен съвет” вземат оперативни организационни и финансови решения, невключени в правомощията на Общото събрание и Управителния съвет на АББ.
Чл.31. Контролният съвет.
31.1. Има следните правомощия:
- следи за спазване на Устава на АББ;
- следи за изпълнение на решенията на ОС и УС;
- проверява и контролира финансовото състояние на АББ;
31.2. КС отчита дейността си пред ОС.
31.3. Председателят или други членове на КС имат право да участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас.
31.4. Извършва превантивен контрол и при установяване на нарушения дава препоръки до съответните органи на АББ за тяхното отстраняване.ГЛАВА V
РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл.32. /нов- реш. на ОС от 15.01.2008г./
(1) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на настоящия Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на Асоциацията в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
(3) Асоциацията подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
(4) Асоциацията не може да сключва сделки с лица по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в който посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Асоциацията или са сключени при общи условия, публично обявени.ГЛАВА VІ
ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл.33. /нов- реш. на ОС от 15.01.2008г./
(1) В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Асоциацията със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в Централния регистър и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите, предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи.ГЛАВА VІІ.
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.34 /нов- реш. на ОС от 15.01.2008г./ Общото събрание и Управителният съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.ГЛАВА VІІІ
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.35. /нов- реш. на ОС от 15.01.2008г./ Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.ГЛАВА ІХ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 36. /нов- реш. на ОС от 15.01.2008г./
(1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Съда по седалището на Асоциацията.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
Чл.37. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Асоциацията нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.ГЛАВА X
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38. Всички неуредени въпроси в УСтава на АББ се тълкуват от Управителния съвет.
§ 1. Настоящият устав е приет на Общо събрание на сдружението "Асоциация на биволовъдите в България", проведено на 15.01.2008г. в изпълнение на изискванията на ЗЮЛНЦ.
§ 2. При промяна на законовата и подзаконовата уредба за организацията и дейността на сдруженията с нестопанска цел се правят и съответните изменения и допълнения в този Устав.