Програма за развитие на биволовъдството в България за периода 2009-2013 година
Асоциацията, съвместно с представители на МЗX и други научни звена, както и на специалисти, разработи програма за развитието на Биволовъдството в Република България за периода 2007 – 2009г.
Въз основа на дефинираната стратегия – Биволовъдството на България да се развива в съответствие с тенденцията на Световното биволовъдство за висок ръст в производството на биволското мляко, на повишените изисквания към качествата на племенните животни на външните пазари и при доказана конкурентна способност на страните с най- добри стопански и икономически резултати в отрасъла са обосновани и приоритетите на Програмата:
1. Стабилизиране и ускорено нарастване на общия брой на биволите в страната.
2. Организация нса селекционната и развъдна дейност, съобразно най- добрите световни стандарти.