История на АББ
В деня на биволовъда “Караманов ден” на 15 януари 1999 год. в бившия Институт по биволовъдство в гр. Шумен бе създадена “Асоциация на Биволовъдите в Бъгария” (АББ), като се утвърди нейния устав и избраха ръководни органи.
АББ е независима, доброволна, демократична и неполитическа организация на съмишленици. Тя е нестопанска организация с идеална цел, притежаваща собствена банкова сметка, печат и емблема.
АББ обединява на доброволен принцип всички биволовъди, научни сътрудници, специалисти, съмишленици и юридически лица със стопанска дейност, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на биволовъдството в страната.
АББ осъществява тясно взаимодействие с МЗX, други държавни органи и сътрудничи с всички организации в страната, които имат сходни цели и задачи.
АББ подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на своите членове за създаване на условия за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на биволите. Допринася за повишаване на генетичния потенциал на националната популация от биволи. Тя съдейства за реализацията на биволовъдната продукция на вътрешния и международен пазар под формата на генетичен материал(разплодни биволи и дълбоко замразена ферма) и деликатесни биволски млечни и месни продукти. За изпълнението на тези и други цели АББ решава редица основни задачи.
АББ има собствен печатен орган – списание "Биволовъдни вести", което се публикува 4 пъти годишно. Той е единствения източник на професионална информация и се предоставя безплатно на нейните членове.
Ръководни органи на АББ са:
- Общо събрание с председател зооинж. Михаил Багрянов.
- Управителен съвет.
- Контролен съвет.
Ръководните органи на АББ се избират от Общото събрание на всеки 3 години.
Министерството на Земеделието и Горите регистрира АББ като развъдна Асоциация на Биволите в България, която да извършва дейности по селекция и репродукция. За председател на Асоциацията бе избран ст.н.с.Іст. д-р Алеко Ив. Алексиев, който остана като такъв до последния миг от живота си – 15.12.2004 г. Като председател на АББ той изнесе своя опит и в чужбина и с неговата активна помощ бяха създадени Асоциацията по биволовъдство в Азърбайджан, а в Германия бе учреден Германски Съюз по Биволовъдство.
Изграденият Управителен съвет се състоеше от 15 члена, в последствие редуцирани на 11 члена, както и в настоящия момент.
След смъртта на Алеко Алексиев от 15.01.2005г. за председател на АББ бе избран ст.н.с. д-р Светослав Колев, а след това нейн председател е ст.н.с. д-р Марина Цанкова.