Угоителни способности
Други параметри на Българската Мурра са високото качество на месото и пригодност на животните за отглеждане както при екстензивни, така и при интензивни условия.
Младите бичета имат много добра угоителна способност и отлично качество на месото. Средният дневен прираст при интензивно угояване е 800 – 1000 кг. живото тегло при клане е 400 – 500 кг. на около 16 – 19 месечна възраст. Кланичният рандеман е 49,55%, а съдържанието на месото и костите е съответно 81,5% : 18,5%.