Настоящ етап в развитието на биволовъдството
Настоящ етап в развитието на биволовъдството – след създаването на породата "Българска Мурра".
Този етап започва през 90-те години на XX век, след създаването на Българската Мурра. Негова отличителна черта е тази, че той протича изцяло в наложилата се стопанска, икономическа и политическа реформа в страната.
Политическите решения в прехода (след 1989 година) създадоха прецедент, като възприеха тотална разруха на националното стопанство.
Унищожи се огромната материално-техническа база на земеделието. Племенните и високопродуктивни стокови стада на общественото животновъдство бяха ликвидирани чрез масови кланета. Така че без аналог в историята на нашата страна и за разлика от Чехия, Унгария, ГДР и други бивши социалистически страни, които реформираха материално-техническата база и организационните форми в земеделието на основите на частната собственост и пазарната икономика, нашето беше варварски унищожено и доведено до дълбока криза.
Всички тези социално-икономически промени в страната след 1989г. не отминаха и биволовъдството. Настъпиха значителни изменения в размера и структурата на националната ни популация биволи. Разрушена бе съществуващата преди това вътрепородна генетична структура. Разформироваха се елитните и репродуктивни стада. Кооперативните биволовъдни ферми бяха закрити, като една част от биволите бяха върнати на бившите им собственици или продадени, а по-голямата част – заклани. От бившите ферми остана само тази в с. Горна Росица – Севлиевско и в Земеделски институт – гр. Шумен, които се поддържат в намален размер. Закрита бе и единствената у нас Станция за биволски бици. Унищожени бяха 100 хил. дози семенен материал от елитни биволски бици. Всичко това доведе до силно редуциране на бикопроизводството, използването на случайни бици. Налице са признаци на генетична деградация на биволите от Българската Мурра. До минимум са намалели възможностите да се използва информацията от потомството на биците. По тези причини системата на селекция сега е малко ефективна.
Намали се ефективността в научно-изследователската дейност. Изоставено бе практическото приложение на изкуственото осеменяване. Поради недооценка значението на биволовъдството, в новосъздадения в началото на 2001г. Земеделски институт, в който бе включен Института по биволовъдство, не бе създадена дори "Секция по биволовъдство".
Биволовъдството в България от силно развит отрасъл в началото на XX век, с бързи темпове намаля до критичен брой животни – около 7500 през 2001 - 2002г., докато в същото време се наблюдава ръст на поголовието в света.
Брой на биволите в България през периода 1981 - 2015 година
Години Общ
брой
биволи
в
т.ч.
биволици
Обществени ферми Лични стопанства
Общо в т.ч.
биволици
Общо в т.ч.
биволици
1981 година47528232111119744243633118787
1983 година39822192301039642372942614993
1984 година3597217499987640302609613469
1985 година3273615950929939872343711963
1986 година290281388294673932195619950
1987 година263321290193674186169658715
1988 година242971181492704267150277547
1989 година234871080594284076140596729
1990 година230461123893633538136837700
1991 година255171308482603245172579839
1992 година2516413308716527311799910577
1993 година2210912574456918361754010738
1994 година172511020832731391139788817
1995 година1366665501885765117815785
1996 година1370777471523601121847146
1997 година105536515
1998 година103656329
1999 година92775880
2000 година77904968
2001 година75264491
2002 година74893927
2003 година78754542
2004 година79734056
2005 година81984747
2006 година82474826
2007 година89685153
2008 година92225311
2009 година83114997
2010 година92415444
2011 година98876339
2012 година92125740
2013 година99646154
2014 година95556339
2015 година108346796
Източници:
- Централно статистическо управление към Министерски съвет: Статистически годишник на НРБ за 1988г.
- Национален Статистически Институт: Статистически годишници на Република България за 1991 - 1997г.
- Министерство на земеделието: Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието за 1998 - 2015г.
Сега биволовъдството у нас отново е изправено пред неизбежните процеси и закономерности на специализация и концентрация на производството, неговата интеграция, преработка и реализация на крайния продукт, т.е. на едно ефективно обединяване и сътрудничество "от фермата до магазина", на основата на частната собственост, на стокопроизводителите, на тяхната самостоятелност и инициативност и зачитане на индивидуалните им интереси.